Gioăng TEADIT| Gioăng Không Amiang| Dây Tết Chèn| Cuộn PTFE

Gioăng RF. NA-1005

Gioăng Tấm. NA-1100

Gioăng Tấm. NA-1122

Dây Aramid-PTFE. 2004

Dây Aramid. 2003

Dây Sợi Carbon. 2002

Dây Sợi INOX. 2214

Dây Tết PTFE. 2005

Dây PTFE. 2006FDA

Dây Aramid-Chì. 2017

Dây PTFE. 2020

Dây PTFE. 24A

Dây PTFE Mỡ. 2019

Dây Aramid. 2030

Dây Graphite. 2255

Dây Chì. 2773