Dây Tết Chèn Bơm Van | Dây Tết Chèn PTFE- Chì Graphite