Van KITZ Nhật Bản Phân Loại Và Ứng Dụng

Van Cửa Inox UEB KITZ

Lọc Y Gang - 10FCY KITZ

KITZ FAS-150UTB/ 10UTB

KITZ C-UTE

KITZ C-TE

KITZ EA200-TNE

KITZ EA200-UTE

KITZ EA200-TE

Lọc Y Gang - 20FDYB KITZ

Lọc Y Inox - UYB KITZ

Lọc Y Inox - UY KITZ

KITZ 150SCOS

KITZ 125FCO

KITZ 300SCOS

KITZ 20SN

KITZ 10FWZ

KITZ UO

KITZ 10FCO

KITZ YR

KITZ RF

KITZ UN

KITZ UOB

VAN KITZ

1. VAN CÔNG NGHIỆP KITZ NHẬT BẢN

VAN KITZ là thương hiệu Van công nghiệp của nhật bản được thành lập vào năm 1951, KITZ Corporation đã cung cấp các sản phẩm cho các ứng dụng khác nhau, từ dân dụng đến các ứng dụng công nghiệp, là một nhà sản xuất VAN CÔNG NGHIỆP và các thiết bị khác để kiểm soát chất lỏng hàng đầu thể giới.

- Van KITZ được biết đến với chất lượng cao và giá cả hợp lý và rất đa dạng về chủng loại rất thông dụng về dạng van cơ ( Van Bi, Van Cầu, Van Cổng, Van Bướm, lọc y kitz, van 1 chiều kitz...), Van điều khiển (Van điều khiển bằng điện kitz, van điều khiển bằng khí nén kitz).

2. MỘT SỐ LOẠI VAN KITZ NHẬT BẢN THÔNG DỤNG

2.1. VAN BI KITZ

  • Một số Model Van Bi KITZ - KITZ Ball Valves : Fig. SZA600, T400, TN400, TK600, UTKM600, 10UT, 10UTB, 20UTB, 150UTB, 300UTB, 125FCTB, 10FCTB, 10STBF, 10SCTB, 20SCTB, 150SCTB-FS, 300SCTB-FS, 10UTB2L, 10UTB2T... 

2.1.1. Van Bi Đồng KITZ

- Van bi đồng ren SZA 600 Psi Kitz

- Van bi đồng ren SZC PN10 Kitz

- Van bi đồng ren TK 600 Kitz

- Van bi đồng ren T400 Kitz

- Van bi đồng ren TN400 Kitz

2.1.2. Van Bi INOX KITZ

- Van bi inox 316 ren UTKM Kitz

- Van bi inox 316 ren 10UT Kitz

- Van bi inox 304 JIS10K 10UTB Kitz

- Van bi inox 304 JIS20K 20UTB Kitz

- Van bi inox 304 Ansi 150UTB Kitz

- Van bi inox 304 Ansi 300UTB Kitz

2.1.3. Van Bi Gang KITZ

- Van bi gang Ansi 125FCTB Kitz

- Van bi gang Ansi 10FCTB Kitz

- Van bi gang Ansi 10STBF Kitz

2.1.4. Van Bi Thép KITZ

- Van bi thép JIS10K 10SCTB Kitz

- Van bi thép JIS20K 20SCTB Kitz

- Van bi thép Ansi 150SCTB-FS Kitz

- Van bi thép Ansi 300SCTB-FS Kitz

2.2. VAN CẦU (HƠI) KITZ

  • Một số Model Van Cầu (Hơi) KITZ - KITZ Globe Valves : Fig. A100, C150, BH, CA, JB, 10SJ, 10SJBF, 10SPBOF, 10SPBO, 10FCJ, 125FCJ, 150SPBO, 16SP, 16SPB, 16SPBO, 20SY, 20SYB, 20SYBO, 300SYB, 300SYBO, 150SCJS, 300SCJS, 600SCJS, UCL, UCB, UJB, 200UJ, UAB, 10UPA, 20UPA.

2.1.1. Van Cầu (Hơi) Đồng Kitz

- Van cầu hơi đồng ren A100 Kitz

- Van cầu hơi đồng ren C150 Kitz

- Van cầu hơi đồng bích 10K BH Kitz

- Van cầu hơi đồng góc CA Kitz

- Van cầu hơi đồng bích 10K JB Kitz

2.1.2. Van Cầu (Hơi) Inox Kitz

- Van cầu hơi inox ren UCL Kitz

- Van cầu hơi inox bích 10K UCB Kitz

- Van cầu hơi inox bích 10K UJB Kitz

- Van cầu hơi inox bích 10K 200UJ Kitz

- Van cầu hơi inox bích 10KUAB Kitz

- Van cầu hơi inox bích 10K 10UPA Kitz

- Van cầu hơi inox bích 20K 20UPA Kitz

2.1.3. Van Cầu (Hơi) Gang Kitz

- Van cầu hơi gang ren 10SJ Kitz

- Van cầu hơi gang ren 16SP

- Van cầu hơi gang ren 20SY

- Van cầu hơi gang bích 10SJBF Kitz

- Van cầu hơi bích 10K 10SPBOF Kitz

- Van cầu hơi bích 10K 10FCJ Kitz

- Van cầu hơi bích 10K 125FCJ Kitz

- Van cầu hơi bích Ansi 150SPBO Kitz

- Van cầu hơi bích 16K 16SPB Kitz

- Van cầu hơi bích 16K 16SPBO Kitz

- Van cầu hơi bích 20K 20SYB Kitz

- Van cầu hơi bích 20K 20SYBO Kitz

- Van cầu hơi bích Ansi 300SYB Kitz

- Van cầu hơi bích Ansi 300SYBO Kitz

2.1.4. Van Cầu (Hơi) Thép Kitz

- Van cầu hơi thép Ansi 150SCJS Kitz

- Van cầu hơi thép Ansi 300SCJS Kitz

- Van cầu hơi thép Ansi 600SCJS Kitz

2.3. VAN CỔNG (CỬA) KITZ

  • Một số Mdel thông dụng sau: FH125, EBH, 125FCL, 10FCL, 10FCHI, 10SM, 10SMBF, 16SMBO, 150SMBO, 150SCLS, 300SCLS, 600SCLS, UEL, UEB, 10UMA, 150UMA, 300UMA, 600UMA

2.3.1. Van Cổng (Cửa) Đồng KITZ

- Van cổng (cửa) đồng ren FH125 Kitz

- Van cổng (cửa) đồng ren EBH Kitz

2.3.2. Van Cổng (Cửa) Gang KITZ

- Van cổng (cửa) gang bích Ansi 125FCL KITZ

- Van cổng (cửa) gang bích Ansi 150SMBO KITZ

- Van cổng (cửa) gang bích 10K 10FCL KITZ

- Van cổng (cửa) gang bích 10K 10FCHI KITZ

- Van cổng (cửa) gang ren 10SM KITZ

- Van cổng (cửa) gang bích 10K 10SMBF KITZ

- Van cổng (cửa) gang bích 16K 16SMBO KITZ

2.3.3. Van Cổng (Cửa) Inox KITZ

- Van cổng (cửa) inox ren UEL Kitz

- Van cổng (cửa) inox ren UEB,

- Van cổng (cửa) inox 10K 10UMA Kitz

- Van cổng (cửa) inox Ansi 150UMA Kitz

- Van cổng (cửa) inox Ansi 300UMA Kitz

- Van cổng (cửa) inox Ansi 600UMA Kitz

2.3.4. Van Cổng (Cửa) Thép KITZ

- Van cổng (cửa) thép Ansi 150SCLS Kitz

- Van cổng (cửa) thép Ansi 300SCLS Kitz

- Van cổng (cửa) thép Ansi 600SCLS Kitz

2.4. VAN 1 CHIỀU KITZ

  • KITZ Check Valves : Fig. F150, R125, YR, RF, 10SF, UN, UO, UOM, UOB, OB, 10SFBF, 10FCO, 10FWZ, 125FCO, 20SN, 150SRB, 150SCOS, 300SCOS, 600SCOS, 900SCOS, 1500SCOS, 10UMA, 150UMA, 300UMA, 10SWU, 150UNA, 150UOA, 300UOA, 600UOA, 150UOAM, 300UNA,  300UOAM, AK150UOM, AK300UOM.

2.4.1. Van 1 Chiều Đồng KITZ

- Van 1 chiều đồng ren F105 Kitz

- Van 1 chiều đồng ren R125 Kitz

- Van 1 chiều đồng ren YR Kitz

- Van 1 chiều đồng ren RF Kitz

2.4.2. Van 1 Chiều Gang KITZ

- Van 1 chiều gang ren 10SF Kitz

- Van 1 chiều gang ren 20SN Kitz

- Van 1 chiều gang bích 10K 10SFBF Kitz

- Van 1 chiều gang bích 10K 10FCO Kitz

- Van 1 chiều gang bích 10K 10FWZ Kitz

- Van 1 chiều gang bích Ansi 125FCO Kitz

- Van 1 chiều gang bích Ansi 150SRB Kitz

2.4.3. Van 1 Chiều Inox KITZ

- Van 1 chiều inox ren UN

- Van 1 chiều inox ren UO

- Van 1 chiều inox ren UOM

- Van 1 chiều inox bích 10K UOB Kitz

- Van 1 chiều inox bích 10K 10UMA Kitz

- Van 1 chiều inox bích Ansi 150UMA Kitz

- Van 1 chiều inox bích Ansi 300UMA Kitz

2.4.4. Van 1 Chiều Thép KITZ

- Van 1 chiều thép Ansi 150SCOS Kitz

- Van 1 chiều thép Ansi 300SCOS Kitz

- Van 1 chiều thép Ansi 600SCOS Kitz

2.5. VAN BƯỚM KITZ

  • Một số model Van Bướm Kitz thông dụng: 10XJMEA, G-10XJMEA, 16XJME, PN16XJME, FV, 10DJU, G-10DJU, 10CU, 10C, 10DJUE, GL-10DJUE, 16DJ, PN16DJ, G-PN16DJ, G-16DJ, 16DJE, 10UB, GL-10UB, GL-16UB...

2.5.1. Van Bướm Nhôm KITZ

- Van bướm nhôm tay gạt 10XJMEA Kitz

- Van bướm nhôm tay gạt 16XJME Kitz

- Van bướm nhôm tay gạt PN16XJME Kitz

- Van bướm nhôm tay quay G-10XJMEA Kitz

2.5.2. Van Bướm Gang KITZ

- Van bướm gang 10K 10DJU Kitz

- Van bướm gang 10K G-10DJU Kitz

- Van bướm gang 10K10CU Kitz

- Van bướm gang 10K 10DJUE Kitz

- Van bướm gang 10K GL-10DJUE Kitz

- Van bướm gang 10K PN16DJ Kitz

- Van bướm gang 10K G-PN16DJ  Kitz

- Van bướm gang 10K G-16DJ  Kitz

- Van bướm gang 10K 16DJE  Kitz

2.5.3. Van Bướm Inox KITZ

- Van bướm inox 10K 10UB Kitz

- Van bướm inox 10K GL-10UB Kitz

- Van bướm inox 16K GL-16UB Kitz

2.6. LỌC Y KITZ

  • Lọc Y KITZ cơ bản 1 số model : Fig Y, 10FCY, UY, UYB, 125FCY, 10FDYB, 16FDYB, 20FDYB

2.6.1. Lọc Y Đồng Ren Kitz

- Lọc Y đồng nối Ren Y150

2.6.2. Lọc Y Gang Kitz

- Lọc Y gang bích 10K 10FCY Kitz

- Lọc Y gang bích Ansi 125FCY Kitz

- Lọc Y gang bích 10K 10FDYB Kitz

- Lọc Y gang bích 16K 16FDYB Kitz

- Lọc Y gang bích 20K 20FDYB Kitz

2.6.3. Lọc Y Inox Kitz

- Lọc Y Inox 304 ren UY Kitz

- Lọc Y Inox 304 bích 10K UYB Kitz

2.7. VAN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KITZ

Bao gồm Van Bướm Điều Khiển ĐiệnVan Bi Điều Khiển Điện

2.8. VAN ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN KITZ

Bao gồm Van Bi Điều Khiển Khí NénVan Bướm Điều Khiển Khí Nén

3. VẬT LIỆU VAN KITZ NHẬT BẢN

- Vật liệu (material) gồm chủ yếu sau: Bronze (đồng đỏ), brass (đồng thau), cast iron (gang xám), ductile (gang dẻo hay có thể còn gọi là gang cầu), cast carbon hay carbon steel (thép) và cuối cùng là stainless steel hay còn gọi là high alloy steel (thép không gỉ).

- Ngoài ra vẫn dùng nhôm(aluminum) để làm thân van, thường thấy ở van bướm kitz. Giá thành van sếp theo thứ tự tăng dần theo vật liệu: gang xám < gang dẻo < thép < thép không gỉ.

4. MÔI CHẤT SỬ DỤNG VAN KITZ NHẬT BẢN

- Môi chất như các môi trường nước(water) lạnh, nóng; dầu(oil) ăn, DO diesel, FO fuel; khí(gas) hóa lỏng LPG. Và đặc biệt là hơi nóng bão hòa hay quá nhiệt...

5. THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ - ÁP SUẤT VAN KITZ NHẬT BẢN

- Áp suất và nhiệt độ có thể tra class để biết được áp suất và nhiệt độ làm việc của van.

- Áp suất hay áp lực làm việc (working pressure) có đơn vị thường là psi, kgf/cm2, bar, MPa…

- Nhiệt độ làm việc (working temperature) như độ C hay Celsius.

6. TIÊU CHUẨN KẾT NỐI VAN KITZ NHẬT BẢN

- Kiểu lắp có khá nhiều loại như lắp ren, lắp mặt bích hoặc mối hàn.

- Lắp ren cũng thường có 2 loại: ren nhuyễn và ren thường (ren nhuyễn có bước răng nhỏ hơn).

- Lắp mặt bích còn chia ra làm 2 dạng: mặt bích dạng phẳng và mặt có gờ. Chú ý trên thân ghi theo tiêu chuẩn của ANSI hay JIS hay ASME. Mà thường gọi sẽ ghi class 100, 125, 150, 300, 600… tương đương với chuẩn ANSI hay ASME. Ngoài ra cũng ghi class 5k, 10k, 16k, 20k.

7. ỨNG DỤNG VAN KITZ NHẬT BẢN

- Van Kitz dùng trong công nghiệp cho lĩnh vực nồi hơi, hóa chất, thực phẩm, xử lí nước thải, hệ thống đường ống.

- Nhiều nhất là hệ thống cấp thoát nước, thiết bị nhiệt, lò hơi, khí nén, xăng dầu, khí LPG, Cơ điện(M&E), HVAC, PCCC, đóng tàu.

- Nhờ sự đa dạng về chủng loại, vật liệu nên đem lại sự lựa chọn hàng đầu nhiều công trình ở Việt Nam.

8. VÌ SAO CHỌN MUA VAN KITZ TẠI VINDEC

- VINDEC là địa chỉ phân phối VAN KITZ uy tín tại Việt nam có thể làm hài lòng khách hàng với năng lực đội ngũ nhân viên có kỹ thuật trình độ kỹ thuật cao, được đào tạo chuyên nghiệp bài bản của hãng.

- Chế Độ Bảo Hành: Thời gian 12 tháng theo tiêu chuẩn lắp đặt và sử dụng của nhà sản xuất.

- Phương thức vận chuyển: Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành HÀ NỘI

- Ưu đãi: Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.

- VINDEC cam kết cung cấp đúng chủng loại sản phẩm do chính hăng sản xuất mà chúng tôi đang cung cấp, đảm bảo chất lượng, đúng nguồn gốc, đầy đủ chứng từ nhập khẩu.

- Tiến độ giao nhận hàng nhanh, giá thành cạnh tranh để giảm thiểu những chi phí thương mại của Quý khách hàng.

- Như những gì chúng tôi chia sẻ ở trên cho quý khách hàng đó là những kinh nghiệm trong suốt gần 20 năm kinh nghiệm của chúng tôi về VAN CÔNG NGHIỆP. Vậy nên, khi quý khách hàng mua hàng của chúng tôi thì sẽ được tư vấn cũng như đảm bảo rằng cung cấp cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.

- Quý khách hàng có thể Download về máy Catalogue của hãng tại Website của chúng tôi với thông số kỹ thuật rõ ràng chính xác nhất của hãng: VAN CÔNG NGHIỆP KITZ

- VINDEC chúng tôi đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quy trình sản xuất ISO 9001:2015 và có chứng nhận kiểm định chất lượng của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (QUATEST 1)

- Thêm vào đó, VINDEC chúng tôi có NHÀ MÁY SẢN XUẤT + KHO HÀNG với diện tích 2.000m2 tại Lô A2-CN1, Đường CN5, Khu Công Nghiệp Từ Liêm - Hà Nội.

- VINDEC với phương châm "Tốt Hơn và Hơn Nưa - Better and More" cùng năng lực và kinh nghiệm 20 năm cùng với đội ngũ kỹ sư giầu kinh nghiệm chuyên môn, chúng tôi tự đáp ứng được các dự án lớn về hàng VAN CÔNG NGHIỆP, chúng tôi luôn đồng hành cùng phát triển.

  • Admin: VINDEC GROUP
Zalo
Hotline