Dây Tết Chèn PTFE - TEFLON | Dây Tết Chèn Bơm Van

Dây Tết PTFE- 2005

Dây PTFE- 2006FDA

Dây PTFE- 2020

Dây PTFE- 24A

Dây Synthetic- 2019

Dây Novoloid- 2777