Dây Tết Chèn PTFE - TEFLON | Dây Tết Chèn Bơm Van

Dây PTFE/Chì. FMP 403

Dây Tết PTFE. 2005

Dây PTFE. 2006FDA

Dây PTFE. 2020

Dây PTFE. 24A

Dây PTFE Mỡ. 2019

Dây Novoloid. 2777