Bu Lông Đai Ốc | Ốc Vít | Bulon Tắc Kê | Đinh Tán | Guzong Ty Ren