Dây Tết Chèn TEADIT| Dây Tết Chèn Bơm Van | Dây Tết Chèn Chì-PTFE

Dây PTFE. 2006FDA

Dây Aramid-Chì. 2070

Dây Tết PTFE. 2005

Dây Sợi Carbon. 2002

Dây Aramid-Chì. 2017

Dây Aramid-PTFE. 2004

Dây Sợi INOX. 2214

Dây PTFE. 2020

Dây PTFE. 24A

Dây PTFE Mỡ. 2019

Dây Aramid. 2030

Dây Graphite. 2255

Dây Chì. 2773

Dây Novoloid. 2777

Dây Aramid. 2003