Dây Tết Chèn TEADIT | Dây Tết Chèn Làm Kín Trục Bơm Van

Dây PTFE- 2006FDA

Dây Aramid-Chì- 2070

Dây Tết PTFE- 2005

Dây Sợi Carbon- 2002

Dây PTFE- Aramid- 2017

Dây Aramid-PTFE- 2004

Dây Phenolic- 2774

Dây Inconel- 2214

Dây PTFE- 2020

Dây PTFE- 24A

Dây Synthetic- 2019

Dây Meta-Aramid- 2030

Dây Synthetic- 2255

Dây Novoloid- 2773

Dây Novoloid- 2777

Dây Aramid- 2003