Gioăng Tấm Không Amiang- Chịu Nhiệt- Chịu Dầu FEROLITE Ấn Độ

Gioăng Tấm- NAM-39

Gioăng Tấm- NAM-30

Gioăng Tấm- NAM-30Y

Gioăng Tấm- NAM-37