Gioăng Tấm Không Amiang- Chịu Nhiệt- Chịu Dầu FEROLITE

Gioăng Tấm. NAM-39

Gioăng Tấm. NAM-30

Gioăng Tấm. NAM-30Y

Gioăng Tấm. NAM-37