Gioăng Tấm TEADIT | Gioăng Không Amiang Chịu Nhiệt- Chịu Dầu

Gioăng Tấm. NA-1005

Gioăng Tấm. NA-1122

Gioăng Tấm. NA-1100