Dây Tết Chèn FEROLITE - Chì- PTFE- Carbon- Aramid ẤN ĐỘ