Dây Tết Chèn FEROLITE - Chì Graphite- PTFE- Carbon- Aramid