Dây Tết Chèn Sợi Aramid | Dây Tết Chèn Bơm Van

Dây Aramid- FMP 509

Dây Aramid- FMP 506

Dây PTFE- Aramid- 2017

Dây Meta-Aramid- 2030

Dây Aramid- 2003

Dây Aramid-PTFE- 2004

Dây Aramid- 2044

Dây Aramid-Chì- 2070

Dây Sợi Ramie- 2138