Gioăng Tấm TOMBO- 1993

Gioăng Tấm Bìa Giấy Không Amiang- TOMBO 1993