Gioăng NICHIAS TOMBO | Gioăng Không Amiang Chịu Nhiệt