Gioăng CHARMINAR | Tấm Gioăng Amiang Chịu Nhiệt- Chịu Dầu

Gioăng Tấm. AFM-100

Gioăng Amiang. CJ-27

Gioăng Amiăng. CJ-29

Gioăng Amiang. CJ-9

Gioăng Amiang. CJ-23

Gioăng Amiang. CJ-21

Gioăng Tấm. AFM-300

Gioăng Tấm. AFM-200