Gioăng CHARMINAR | Tấm Gioăng Amiang Chịu Nhiệt- Chịu Dầu

Gioăng Tấm- AFM-100

Gioăng Amiang- CJ-27

Gioăng Amiăng- CJ-29

Gioăng Amiang- CJ-9

Gioăng Amiang- CJ-23

Gioăng Amiang- CJ-21

Gioăng Tấm- AFM-300

Gioăng Tấm- AFM-200