Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 4 Điểm FAG

Liên hệ

Vòng Bi Tiếp Xúc Góc 4 Điểm FAG
Vòng ngoài và vòng trong của loại này có thể tách rời riêng lẻ vì vòng trong được chia nửa trên mặt phẳng xuyên tâm.
Có thể chịu tải hướng trục từ hai hướng
Vòng bi có góc truyền lực (góc tiếp xúc) 35o
Có thể thay thế cho hai vòng bi đỡ chặn ghép giáp mặt hay giáp lưng
Vòng cách làm bằng đồng được sử dụng rất phổ biến
Dãy số trên vòng bi: QJ10xx, QJ2xx, QJ3xx

 

QJ1244N2MPA FAG

QJ1248MPA FAG QJ1252MPA FAG QJ1952N2MPA FAG
QJ205MPA FAG QJ206MPA FAG QJ207MPA FAG QJ207MPA.T42A FAG
QJ208MPA FAG QJ208TVP FAG QJ209MPA FAG QJ209MPA.C3 FAG
QJ209TVP FAG QJ209TVP.C2 FAG QJ209TVP.C3 FAG QJ210MPA FAG
QJ211MPA FAG QJ211MPA.C3 FAG QJ211TVP FAG QJ211TVP.C3 FAG
QJ212MPA FAG QJ212TVP FAG QJ213MPA FAG QJ213MPA.C3 FAG
QJ213N2MPA.T42A FAG QJ214MPA FAG QJ214MPA.C3 FAG QJ214TVP FAG
QJ215MPA FAG QJ215N2MPA.C4.F59  QJ215TVP FAG QJ216MPA FAG
QJ216N2MPA FAG QJ216N2MPA.C3 FAG QJ217MPA FAG QJ217MPA.C3 FAG
QJ218N2MPA FAG QJ218N2MPA.C3 FAG QJ218N2MPA.C4.F59  QJ219N2MPA FAG
QJ219N2MPA.C3 FAG QJ220N2MPA FAG QJ220N2MPA.C3 FAG QJ220N2MPA.C4.F59 
QJ221N2MPA FAG QJ222N2MPA FAG QJ222N2MPA.C3 FAG QJ222N2MPA.C4.F59 
QJ224N2MPA FAG QJ224N2MPA.C3 FAG QJ226N2MPA FAG QJ226N2MPA.C3 FAG
QJ226N2MPA.C4.F59  QJ228N2MPA FAG QJ228N2MPA.C3 FAG QJ230N2MPA FAG
QJ230N2MPA.C3 FAG QJ232N2MPA FAG QJ232N2MPA.C3 FAG QJ232N2MPA.C4.F59 
QJ234N2MPA FAG QJ236N2MPA FAG QJ238N2MPA FAG QJ240N2MPA FAG
QJ240N2MPA.C3  QJ244N2MPA FAG QJ244N2MPA.C3 FAG QJ248N2MPA FAG
QJ248N2MPA.C3  QJ252N2MPA FAG QJ304MPA FAG QJ304MPA.T42A FAG
QJ305MPA FAG QJ305TVP FAG QJ306MPA FAG QJ306MPA.C3 FAG
QJ306TVP FAG QJ306TVP.C3 FAG QJ307MPA FAG QJ307MPA.T42A FAG
QJ307TVP FAG QJ308MPA FAG QJ308TVP FAG QJ309MPA FAG
QJ309MPA.C3 FAG QJ309MPA.T42A FAG QJ309TVP FAG QJ309TVP.C2 FAG
QJ309TVP.C3 FAG QJ310MPA FAG QJ310MPA.C3 FAG QJ310MPA.T42A 
QJ311MPA FAG QJ311MPA.C3 FAG QJ311MPA.T42A FAG QJ311N2MPA.T42A 
QJ312MPA FAG QJ312N2MPA.C3 FAG QJ313MPA FAG QJ313MPA.C3 FAG
QJ313MPA.T42A  QJ313N2MPA FAG QJ314MPA FAG QJ314MPA.C3 FAG
QJ315N2MPA FAG QJ315N2MPA.C3 FAG QJ315N2MPA.T42A  QJ316N2MPA FAG
QJ317N2MPA FAG QJ317N2MPA.C3 FAG QJ318N2MPA FAG QJ319N2MPA FAG
QJ319N2MPA.C3  QJ319N2MPA.T42A  QJ320N2MPA FAG QJ320N2MPA.T42A 
QJ322N2MPA FAG QJ322N2MPA.C3 FAG QJ324N2MPA FAG QJ324N2MPA.C3 
QJ326N2MPA FAG QJ326N2MPA.C3 FAG QJ328N2MPA FAG QJ330N2MPA FAG
QJ332N2MPA FAG QJ334N2MPA FAG QJ336N2MPA FAG QJ338N2MPA FAG
QJ340N2MPA.C3  QJ344N2MPA FAG