Gioăng Tấm Không Amiang Chịu Nhiệt- Chịu Dầu- Hóa Chất TOMBO