Gioăng Kim Loại Chì Thép Xoắn VALQUA | Spiral Wound Gasket

SWG Backtight VALQUA

SWG Cleantight VALQUA

SWG Whitetight VALQUA

Ring Joint.- 3640/3641

Ring Joint- 550