Cảm Biến Lưu Lượng | Lưu Lượng Kế

Cảm Biến Lưu Lượng là gì ? Lưu lượng kế là cảm biến đo không thể thiếu để đo lưu lượng của chất khí, chất lỏng, hay hỗn hợp khí- lỏng trong công nghiệp