Dây Tết Chèn NICHIAS TOMBO | Dây Tết PTFE - Chì Graphite