Vòng Bi Cầu 1 Dãy NSK

Vòng Bi Cầu Một Dãy NSK


Kiểu vòng bi tròn chúng được sử dụng phổ biến
Chịu tải hướng tâm và tải dọc trục
Chịu ma sát ít nên tốc độ thường là cao
Vòng cách được chế tạo bằng thép thông dụng
Các ứng dụng:
Motơ điện / dụng cụ cầm tay, Hộp số, Máy bơm / máy nén khí
Dãy số trên vòng bi : 68xx, 69xx, 60xx, 62xx, 63xx, 160xx, 618xx, 619xx

NSK Angular Contact Ball Bearings

6000CM 6006ZZCM 6200CM 6300CM 6330ZZS 6403
6001CM 6007ZZCM 6201CM 6301CM 6332ZZS 6404
6002CM 6008ZZCM 6202CM 6302CM 6300NR* 6405
6003CM 6009ZZCM 6203CM 6303CM 6301NR* 6406
6004CM 6010ZZCM 6204CM 6304CM 6302NR* 6407
6005CM 6011ZZCM 6205CM 6305CM 6303NR* 6408
6006CM 6012ZZCM 6206CM 6306CM 6304NR* 6409
6007CM 6013ZZCM 6207CM 6307CM 6305NR* 6410
6008CM 6014ZZCM 6208CM 6308CM 6306NR* 6411
6009CM 6015ZZCM 6209CM 6309CM 6307NR* 6412
6010CM 6016ZZCM 6210CM 6310CM 6308NR* 6413
6011CM 6017ZZCM 6211CM 6311CM 6309NR* 6414CM
6012CM 6018ZZCM 6212CM 6312CM 6310NR* 6415
6013CM 6019ZZCM 6213CM 6313CM 6311NR* 6416CM
6014CM 6020ZZCM 6214CM 6314CM 6312NR* 6417
6015CM 6021ZZCM 6215CM 6315CM 6313NR* 6418
6016CM 6022ZZCM 6216CM 6316CM 6314NR* 6406Z
6017CM 6024ZZCM 6217CM 6317CM 6315NR* 6408Z
6018CM 6026ZZCM 6218CM 6318CM 6316NR* 6403ZZ
6019CM 6028ZZCM 6219CM 6319CM 6317NR* 6406ZZ
6020CM 6030ZZCM 6220CM 6320CM 6302ZNR* 6408ZZ
6021CM 6032ZZCM 6221CM 6321CM 6303ZNR* 6410ZZ
6022CM 6034ZZS 6222CM 6322CM 6304ZNR* 6800CM
6024CM 6036ZZS 6224CM 6324CM 6305ZNR* 6801CM
6026CM 6038ZZS 6226CM 6326CM 6306ZNR* 6802C3**
6028CM 6040ZZS 6228CM 6328CM 6307ZNR* 6803
6030CM 6000NR* 6230CM 6330CM 6308ZNR* 6804
6032CM 6001NR* 6232CM 6332CM 6309ZNR* 6805
6034 6002NR* 6234 6300DUCM 6310ZNR* 6806C3
6036 6003NR* 6236 6301DUCM 6311ZNR* 6807
6038 6004NR* 6238 6302DUCM 6312ZNR* 6808CM
6040 6005NR* 6240 6303DUCM 6313ZNR* 6809CM
6000DUCM 6006NR* 6200DUCM 6304DUCM 6314ZNR* 6810
6001DUCM 6007NR* 6201DUCM 6305DUCM 6315ZNR* 6811CM
6002DUCM 6008NR* 6202DUCM 6306DUCM 6300ZZNR* 6812
6003DUCM 6009NR* 6203DUCM 6307DUCM 6301ZZNR* 6813CM
6004DUCM 6010NR* 6204DUCM 6308DUCM 6302ZZNR* 6814CM
6005DUCM 6011NR* 6205DUCM 6309DUCM 6303ZZNR* 6815CM
6006DUCM 6012NR* 6206DUCM 6310DUCM 6304ZZNR* 6816CM
6007DUCM 6013NR* 6207DUCM 6311DUCM 6305ZZNR* 6817CM
6008DUCM 6014NR* 6208DUCM 6312DUCM 6306ZZNR* 6818
6009DUCM 6015NR* 6209DUCM 6313DUCM 6307ZZNR* 6819
6010DUCM 6016NR* 6210DUCM 6314DUCM 6308ZZNR* 6820
6011DUCM 6017NR* 6211DUCM 6315DUCM 6309ZZNR* 6821CM
6012DUCM 6018NR* 6212DUCM 6316DU 6310ZZNR* 6822
6013DUCM 6020NR* 6213DUCM 6317DUC3 6311ZZNR* 6824
6014DUCM 6022NR* 6214DUCM 6300DDUCM 6312ZZNR* 6826CM
6015DU 6024NR* 6215DUCM 6301DDUCM 6313ZZNR* 6828
6016DU 6000ZNR* 6217DUCM 6302DDUCM 6314ZZNR* 6830
6017DU 6003ZNR* 6218DU 6303DDUCM 6315ZZNR* 6800Z
6018DU 6004ZNR* 6219DU 6304DDUCM 6901DD 6801Z1
6020DU 6005ZNR* 6220DU 6305DDUCM 6902DD 6802Z
6000DDUCM 6006ZNR* 6200DDUCM 6306DDUCM 6903DDUCM 6803Z
6001DDUCM 6007ZNR* 6201DDUCM 6307DDUCM 6904DDUCM 6805Z
6002DDUCM 6008ZNR* 6202DDUCM 6308DDUCM 6905DDUCM 6806Z
6003DDUCM 6009ZNR* 6203DDUCM 6309DDUCM 6906DDUCM 6808Z
6004DDUCM 6010ZNR* 6204DDUCM 6310DDUCM 6907DDUCM 6810Z
6005DDUCM 6011ZNR* 6205DDUCM 6311DDUCM 6908DDUCM 6812Z
6006DDUCM 6012ZNR* 6206DDUCM 6312DDUCM 6909DDUCM 6813ZC3
6007DDUCM 6013ZNR* 6207DDUCM 6313DDUCM 6910DDU 6815Z
6008DDUCM 6014ZNR* 6208DDUCM 6314DDUCM 6911DDU 6816Z
6009DDUCM 6015ZNR* 6209DDUCM 6315DDUCM 6912DDU 6820ZC3
6010DDUCM 6016ZNR* 6210DDUCM 6316DDUCM 6913DDU 6821ZC3**
6011DDUCM 6017ZNR* 6211DDUCM 6317DDUCM 6914DDU 6800ZZCM
6012DDUCM 6018ZNR* 6212DDUCM 6318DDU 6915DDU 6801ZZ1CM
6013DDUCM 6000ZZNR* 6213DDUCM 6319DDU 6916DDU 6802ZZCM
6014DDUCM 6001ZZNR* 6214DDUCM 6320DDU 6918DDU 6803ZZCM
6015DDUCM 6002ZZNR* 6215DDUCM 6321DDU 6919DDU 6804ZZCM
6016DDUCM 6003ZZNR* 6216DDUCM 6324DDU 6920DDU 6805ZZCM
6017DDUCM 6004ZZNR* 6217DDUCM 6302VCM 6218ZZNR* 6806ZZCM
6018DDUCM 6005ZZNR* 6218DDUCM 6304VCM 6218ZZNR* 6807ZZCM
6019DDU 6006ZZNR* 6219DDUCM 6305VCM 6216ZZNR* 6808ZZCM
6020DDU 6007ZZNR* 6220DDUCM 6306VCM 6217ZZNR* 6809ZZCM
6021DDU 6008ZZNR* 6221DDU 6307VCM 6014ZZNR* 6810ZZCM
6022DDUCM 6009ZZNR* 6222DDU 6308VCM 6015ZZNR* 6811ZZCM
6024DDUCM 6010ZZNR* 6224DDU 6309VCM 6916VV 6812ZZCM
6026DDU 6011ZZNR* 6200VCM 6310VCM 6918VV 6813ZZCM
6028DDU 6012ZZNR* 6201VCM 6311VCM 6920VV 6814ZZCM
6030DDU 6013ZZNR* 6202VCM 6312VCM 6915 6815ZZCM
6032DDU 6211ZZCM 6203VCM 6314VCM 6916 6816ZZCM
6000VCM 6212ZZCM 6204VCM 6315VCM 6917 6817ZZCM
6001VCM 6213ZZCM 6205VCM 6316VCM 6918 6818ZZCM
6002VCM 6214ZZCM 6206VCM 6317VCM 6919 6819ZZ
6003V 6215ZZCM 6207VCM 6300VVCM 6920 6820ZZ
6004VCM 6216ZZCM 6208VCM 6301VVCM 6921 6821ZZCM
6005VCM 6217ZZCM 6209VCM 6302VVCM 6922 6822ZZ
6007VCM 6218ZZCM 6210VCM 6303VVCM 6924 6824ZZ
6008VCM 6219ZZCM 6211VCM 6304VVCM 6926 6826ZZS
6009VCM 6220ZZCM 6212VCM 6305VVCM 6928 6828ZZ
6010VCM 6221ZZCM 6213V 6306VVCM 6930 6830ZZ
6011V 6222ZZCM 6214V 6307VVCM 6915M 6800VV
6012VCM 6224ZZCM 6215V 6308VVCM 6916M 6801VVCM
6013V 6226ZZCM 6222V 6309VVCM 6922M 6802VV
6014V 6228ZZS 6200VVCM 6310VVCM 6924M 6803VVCM
6015V 6230ZZS 6201VVCM 6311VVCM 6926M 6804VVCM
6000VVCM 6232ZZS 6202VVCM 6312VVCM 6928M 6805VVCM
6001VVCM 6234ZZS 6203VVCM 6313VVCM 6930M 6806VV
6002VVCM 6236ZZS 6204VVCM 6314VVCM 6901Z2 6807VV
6003VVCM 6238ZZS 6205VVCM 6315VVCM 6902Z1 6808VV
6004VVCM 6200NR* 6206VVCM 6316VVCM 6903Z 6809VVCM
6005VVCM 6201NR* 6207VVCM 6317VVCM 6904ZCM 6810VV
6006VVCM 6202NR* 6208VVCM 6318VVCM 6905ZCM 6811VV
6007VVCM 6203NR* 6209VVCM 6319VVCM 6906Z 6812VVCM
6008VVCM 6204NR* 6210VVCM 6320VVCM 6907Z 6813VVCM
6009VVCM 6205NR* 6211VVCM 6324VVCM 6908Z 6814VV
6010VVCM 6206NR* 6212VVCM 6300ZCM 6909ZCM 6815VV
6011VVCM 6207NR* 6213VVCM 6301ZCM 6910Z 6816VV
6012VVCM 6208NR* 6214VVCM 6302ZCM 6911Z 6817VV
6013VVCM 6209NR* 6215VVCM 6303ZCM 6915Z 6818VV
6014VVCM 6210NR* 6216VVCM 6304ZCM 6916Z 6819VV
6015VVCM 6211NR* 6217VVCM 6305ZCM 6917Z 6820VVCM
6016VVCM 6212NR* 6218VVCM 6306ZCM 6919Z 6821VV
6017VVCM 6213NR* 6219VVCM 6307ZCM 6922Z 6822VV
6018VVCM 6214NR* 6220VVCM 6308ZCM 6924Z 6824VV
6019VVCM 6215NR* 6221VVCM 6309ZCM 6926Z 6826VV
6020VVCM 6216NR* 6222VVCM 6310ZCM 6928ZS 6828VV
6021VVCM 6217NR* 6200ZCM 6311ZCM 6901ZZ2 6830VV
6022VVCM 6218NR* 6201ZCM 6312ZCM 6902ZZ1 6800DD
6024VVCM 6219NR* 6202ZCM 6313ZCM 6903ZZCM 6801DD
6026VV 6220NR* 6203ZCM 6314ZCM 6904ZZCM 6802DD
6030VV 6221NR* 6204ZCM 6315ZCM 6905ZZCM 6803DD
6000ZCM 6222NR* 6205ZCM 6316ZCM 6906ZZCM 6804DD
6001ZCM 6224NR* 6206ZCM 6317ZCM 6907ZZCM 6805DD
6002ZCM 6200ZNR* 6207ZCM 6318ZCM 6908ZZCM 6806DD
6003ZCM 6201ZNR* 6208ZCM 6319ZCM 6909ZZCM 6807DD
6004ZCM 6202ZNR* 6209ZCM 6320ZCM 6910ZZCM 6808DD
6005ZCM 6203ZNR* 6210ZCM 6321ZCM 6911ZZCM 6809DD
6006ZCM 6204ZNR* 6211ZCM 6322ZCM 6912ZZCM 6810DDU
6007ZCM 6205ZNR* 6212ZCM 6324ZS 6913ZZCM 6811DDU
6008ZCM 6206ZNR* 6213ZCM 6326ZS 6914ZZCM 6812DD
6009ZCM 6207ZNR* 6214ZCM 6328ZS 6915ZZCM 6813DD
6010ZCM 6208ZNR* 6215ZCM 6330ZSC3 6916ZZCM 6814DD
6011ZCM 6209ZNR* 6216ZCM 6300ZZCM 6917ZZCM 6815DDU
6012ZCM 6210ZNR* 6217ZCM 6301ZZCM 6918ZZCM 6816DDU
6013ZCM 6211ZNR* 6218ZCM 6302ZZCM 6919ZZCM 6817DDU
6014ZCM 6212ZNR* 6219ZCM 6303ZZCM 6920ZZCM 6818DDU
6015ZCM 6213ZNR* 6220ZCM 6304ZZCM 6921ZZ 6819DD
6016ZCM 6214ZNR* 6221ZCM 6305ZZCM 6922ZZ 6820DD
6017ZCM 6215ZNR* 6222ZCM 6306ZZCM 6924ZZ 6821DDU
6018ZCM 6216ZNR* 6224ZCM 6307ZZCM 6926ZZ 6822DDU
6019ZCM 6217ZNR* 6226ZCM 6308ZZCM 6928ZZS 6824DD
6020ZCM 6218ZNR* 6228ZS 6309ZZCM 6932ZZS 6826DD
6021Z 6200ZZNR* 6230ZS 6310ZZCM 6901VVCM 6828DDU
6022Z 6201ZZNR* 6232ZS 6311ZZCM 6902VVCM 6830DDU
6024ZCM 6202ZZNR* 6234ZS 6312ZZCM 6903VVCM 6901CM
6028ZCM 6203ZZNR* 6236ZS 6313ZZCM 6904VVCM 6902CM
6030ZCM 6204ZZNR* 6238ZS 6314ZZCM 6905VVCM 6903CM
6032ZCM 6205ZZNR* 6200ZZCM 6315ZZCM 6906VVCM 6904CM
6034ZS 6206ZZNR* 6201ZZCM 6316ZZCM 6907VVCM 6905CM
6036ZS 6207ZZNR* 6202ZZCM 6317ZZCM 6908VVCM 6906CM
6038ZS 6208ZZNR* 6203ZZCM 6318ZZCM 6909VVCM 6907CM
6040ZS 6209ZZNR* 6204ZZCM 6319ZZCM 6910VVCM 6908CM
6000ZZCM 6210ZZNR* 6205ZZCM 6320ZZCM 6911VVCM 6909CM
6001ZZCM 6211ZZNR* 6206ZZCM 6321ZZCM 6912VVCM 6910CM
6002ZZCM 6212ZZNR* 6207ZZCM 6322ZZCM 6913VVCM 6911CM
6003ZZCM 6213ZZNR* 6208ZZCM 6324ZZSCM 6914VV 6912C3
6004ZZCM 6214ZZNR* 6209ZZCM 6326ZZSCM 6915VV 6913
6005ZZCM 6215ZZNR* 6210ZZCM 6328ZZS   6914
Zalo
Hotline