Vòng Bi Đũa FAG

Vòng Bi Đũa FAG

Khả năng chịu tải hướng tâm rất cao.
Thích hợp cho tốc độ cao.
Một số vòng bi đũa không có gờ ở vòng trong hoặc vòng ngoài, cho nên các vòng đó có thể di chuyển tương đối với nhau theo hướng dọc trục. Những vòng bi này thường được sử dụng vào chức năng ổ tự do.
Tất cả vòng trong và vòng ngoài đều có thể tách rời.
Một vài kiểu NU, NJ, NUP, N, NF cho vòng bi một dãy, và NNU, NN cho vòng bi hai dãy.

Ứng dụng :
Động cơ điện lớn
Hộp số ô tô, máy ép
Trục quay máy công cụ

Dãy số và ký tự trên vòng bi : NUxx, NJxx, NUPxx, Nxx, NFxx

NJ1007M1.C3 FAG NJ1016MP1A FAG NJ1016MP1A.C3
NJ1018M1 FAG NJ1021M1.C3 FAG NJ1022M1 FAG
NJ1024M1 FAG NJ1024M1.C3 FAG NJ1030M1.C3 FAG
NJ1036M1.C3 FAG NJ1038MPA.C3.T51A NJ1040M1.C3 FAG
NJ1972M1 FAG NJ202E.M1A FAG NJ202E.TVP2 FAG
NJ203E.TVP2 FAG NJ203E.TVP2.C3  NJ204E.M1A FAG
NJ204E.TVP2.C3 FAG NJ205E.TVP2 FAG NJ205E.TVP2.C3
NJ205E.M1.C3 FAG NJ206E.M1 FAG NJ206E.M1.C3 FAG
NJ206E.TVP2.C3 FAG NJ207E.TVP2 FAG NJ207E.TVP2.C3
NJ207E.M1.C3 FAG NJ208E.M1 FAG NJ208E.M1.C3 FAG
NJ207E.M1.C3 FAG NJ209E.TVP2 FAG NJ209E.TVP2.C3
NJ208E.TVP2.C3 FAG NJ210E.M1 FAG NJ210E.M1.C3 FAG
NJ209E.M1.C3 FAG NJ211E.TVP2 FAG NJ211E.TVP2.C3
NJ210E.TVP2.C3 FAG NJ212E.M1 FAG NJ212E.M1.C3 FAG
NJ211E.M1.C3 FAG NJ212E.TVP2.C4 FAG NJ213E.TVP2 FAG
NJ212E.TVP2.C3 FAG NJ213E.M1.C3 FAG NJ214E.M1 FAG
NJ213E.M1 FAG NJ214E.TVP2 FAG NJ214E.TVP2.C3
NJ214E.M1A.C4 FAG NJ215E.M1 FAG NJ215E.M1.C3 FAG
NJ215E.TVP2 FAG NJ215E.TVP2.C3 FAG NJ216E.TVP2 FAG
NJ216E.M1 FAG NJ216E.M1.C3 FAG NJ217E.M1 FAG
NJ217E.M1A.C3 FAG NJ217E.TVP2 FAG NJ217E.TVP2.C3
NJ218E.TVP2.C3 FAG NJ218E.M1 FAG NJ218E.M1.C3 FAG
NJ219E.M1.C3 FAG NJ219E.TVP2 FAG NJ219E.TVP2.C3
NJ2204E.TVP2.C3 FAG NJ2203E.TVP2 FAG NJ2203E.TVP2.C3
NJ2205E.TVP2 FAG NJ2205E.M1 FAG NJ2205E.M1A.C3 FAG
NJ2206E.TVP2 FAG NJ2205E.TVP2.C3 NJ2205E.TVP2.C4
NJ2207E.M1.C3 FAG NJ2206E.M1 FAG NJ2206E.M1.C3 FAG
NJ2207E.TVP2.C3 NJ2206E.TVP2.C3  NJ2207E.M1A.C4 FAG
NJ2208E.M1A.C4 NJ2207E.M1A.C3 FAG NJ2208E.M1 FAG
NJ2209E.TVP2.C3 NJ2208E.TVP2 FAG NJ2208E.TVP2.C3
NJ220E.TVP2 FAG NJ220E.TVP2.C3 FAG NJ2209E.M1.C3
NJ2210E.M1 FAG NJ2210E.M1A.C3 NJ220E.M1 FAG
NJ2210E.TVP2.C3 FAG NJ2211E.TVP2 FAG NJ2210E.M1A.C4 
NJ2211E.M1.C3 FAG NJ2212E.M1 FAG NJ2211E.TVP2.C3
NJ2212E.TVP2 FAG NJ2212E.TVP2.C3 NJ2212E.M1.C3 FAG
NJ2214E.TVP2 FAG NJ2213E.M1.C3 FAG NJ2212E.TVP2.C4 
NJ2215E.TVP2.C3  NJ2214E.TVP2.C3 NJ2213E.TVP2 FAG
NJ2216E.M1.C3 FAG NJ2215E.M1 FAG NJ2214E.M1 FAG
NJ2217E.TVP2 FAG NJ2216E.M1.C4 FAG NJ2214E.TVP2.C4
NJ2218E.M1 FAG NJ2217E.TVP2.C3 NJ2215E.M1.C3 FAG
NJ2219E.M1A.C3 FAG NJ2218E.M1.C3 FAG NJ2216E.TVP2 FAG
NJ221E.M1 FAG NJ2219E.TVP2 FAG NJ2217E.M1 FAG
NJ2220E.TVP2.C3 FAG NJ221E.TVP2 FAG NJ2218E.TVP2 FAG
NJ2222E.M1.C3 FAG NJ2220E.M1 FAG NJ2219E.M1 FAG
NJ2224E.TVP2.C3 FAG NJ2222E.TVP2 FAG NJ2219E.TVP2.C3
NJ2226E.M1.C3 FAG NJ2224E.M1 FAG NJ221E.TVP2.C3 FAG
NJ222E.TVP2 FAG NJ2224EM NSK NJ2220E.M1.C3 FAG
NJ2230E.M1 FAG NJ2226E.TVP2 FAG NJ2222E.TVP2.C3
NJ2232E.M1 FAG NJ2228E.M1 FAG NJ2224E.M1.C3 FAG
NJ2236E.M1.C3 FAG NJ222E.TVP2.C3 NJ2226E.TVP2.C3
NJ2248EX.M1 FAG NJ2230E.M1.C3 FAG NJ2228E.M1.C3 FAG
NJ224E.TVP2 FAG NJ2232E.M1.C3 FAG NJ222E.M1 FAG
NJ226E.M1 FAG NJ2238E.M1 FAG NJ2230E.M1.C4 FAG
NJ2305E.M1 FAG NJ224E.M1 FAG NJ2234E.M1.C3 FAG
NJ2305E.TVP2.C3 FAG NJ224E.TVP2.C3 FAG NJ2238E.M1.C3 FAG
NJ2306E.TVP2 FAG NJ226E.M1.C3 FAG NJ224E.M1.C3 FAG
NJ2307E.M1.C3 FAG NJ2305E.M1.C3 FAG NJ224EM NSK
NJ2308E.M1 FAG NJ2306E.TVP2.C3 NJ226E.TVP2 FAG
NJ2308E.TVP2.C3 FAG NJ2307E.TVP2 FAG NJ228E.M1 FAG
NJ2309E.M1.C3 FAG NJ2308E.M1.C3 FAG NJ2304E.TVP2 FAG
NJ2310E.TVP2 FAG NJ2308E.TVP2.C4 NJ2305E.M1A.C3 FAG
NJ2311E.M1 FAG NJ2309E.M1.C4 FAG NJ2306E.M1.C3 FAG
NJ2311E.TVP2.C4 NJ230E.M1 FAG NJ2307E.TVP2.C3 FAG
NJ2312E.M1.C3 FAG NJ2310E.TVP2.C3 NJ2308E.M1A.C3 FAG
NJ2312E.TVP2.C4 FAG NJ2311E.M1.C3 FAG NJ2309E.TVP2 FAG
NJ2313E.M1A.C3 FAG NJ2311E.TVP2.C4.QP51 NJ230E.M1.C3 FAG
NJ2314E.M1A.C4.QP51 NJ2312E.M1A.C4 NJ2310E.M1 FAG
NJ2315E.M1.C4 FAG NJ2313E.TVP2 FAG NJ2310E.TVP2.C4 
NJ2315E.TVP2.C3 FAG NJ2314E.M1 FAG NJ2311E.TVP2 FAG
NJ2316E.M1 FAG NJ2314E.TVP2 FAG NJ2311W NSK
NJ2316E.TVP2 FAG NJ2315E.M1A.C3 FAG NJ2312E.TVP2 FAG
NJ2317E.M1A.C3 FAG NJ2315E.TVP2.C4  NJ2313E.M1 FAG
NJ2317E.TVP2.C3 FAG NJ2316E.M1.C3 FAG NJ2313E.TVP2.C3 FAG
NJ2318E.M1 FAG NJ2316E.TVP2.C3  NJ2314E.M1.C3 FAG
NJ2318E.TVP2.C3 FAG NJ2317E.M1 FAG NJ2314E.TVP2.C3 FAG
NJ2319E.M1.C3 FAG NJ2317E.M1A.C3.QP51 NJ2315E.M1 FAG
NJ2319E.TVP2.C4.QP51 NJ2317E.TVP2.C4  NJ2315E.M1A.C4.QP51
NJ2320E.M1.C3 FAG NJ2318E.M1.C3 FAG NJ2316E.M1A.C4 FAG
NJ2320E.TVP2 FAG NJ2319E.M1A.C4 FAG NJ2316E.TVP2.C4 FAG
NJ2322E.M1A.C4 FAG NJ2320E.M1A.C3 FAG NJ2317E.M1.C3 FAG
NJ2322E.TVP2.C4.QP51 NJ2320E.TVP2.C3 FAG NJ2317E.M1A.C4.QP51
NJ2326E.M1A.C4 FAG NJ2322E.M1 FAG NJ2318E.M1A.C4 FAG
NJ2328E.M1A.C4 FAG NJ2322E.M1A.C5 FAG NJ2319E.TVP2 FAG
NJ232E.M1.C4 FAG NJ2326E.M1 FAG NJ2320E.M1A.C4 FAG
NJ2334EX.M1.C3 FAG NJ2326E.M1A.C5 FAG NJ2320E.TVP2.C5.QP51
NJ234E.M1 FAG NJ2332E.M1 FAG NJ2322E.M1.C3 FAG
NJ236E.M1.C3 FAG NJ2336EX.M1.C3 FAG NJ2322E.TVP2 FAG
NJ238E.M1.C3 FAG NJ234E.M1.C3 FAG NJ2324E.M1 FAG
NJ248E.M1.C3 FAG NJ236E.M1.C4 FAG NJ2326E.M1.C3 FAG
NJ304E.M1.C3 FAG NJ244E.M1 FAG NJ2328E.M1 FAG
NJ305E.TVP2.C3 FAG NJ252E.M1.C3 FAG NJ232E.M1 FAG
NJ306E.M1 FAG NJ304E.TVP2 FAG NJ2330E.M1 FAG
NJ306E.TVP2.C4 FAG NJ305E.M1 FAG NJ2332E.M1.C3 FAG
NJ307E.M1.C3 FAG NJ306E.M1.C3 FAG NJ2338EX.M1.C3
NJ308E.M1A.C4 FAG NJ307E.M1A.C3 FAG NJ240E.M1 FAG
NJ309E.M1A.C4 FAG NJ308E.TVP2 FAG NJ244E.M1.C3 FAG
NJ310E.M1A.C3 FAG NJ309E.TVP2 FAG NJ303E.TVP2 FAG
NJ311E.TVP2 FAG NJ310E.M1 FAG NJ304E.TVP2.C3
NJ312E.M1.C3.F1 FAG NJ310E.TVP2 FAG NJ305E.M1.C3 FAG
NJ312E.TVP2.C3 FAG NJ311E.M1 FAG NJ306E.TVP2 FAG
NJ313E.M1.C3 FAG NJ311E.TVP2.C3  NJ307E.TVP2 FAG
NJ313E.TVP2.C3 FAG NJ312E.M1.C4 FAG NJ308E.M1 FAG
NJ314E.M1 FAG NJ313E.M1.C4 FAG NJ308E.TVP2.C3
NJ314E.M1A FAG NJ313E.TVP2.C4 FAG NJ309E.M1 FAG
NJ315E.M1.C4 FAG NJ314E.M1.C3 FAG NJ309E.TVP2.C3
NJ316E.M1.C4 FAG NJ314E.TVP2 FAG NJ310E.M1.C3 FAG
NJ317E.M1.C4 FAG NJ315E.M1.C4.F1 FAG NJ310E.TVP2.C3 
NJ317E.TVP2.C4 FAG NJ316E.M1.C4.F1 FAG NJ311E.M1.C3 FAG
NJ318E.M1.C3 FAG NJ317E.M1.C4.F1 FAG NJ311E.TVP2.C4
NJ319E.TVP2 FAG NJ318E.M1.C4.F1  NJ312E.M1 FAG
NJ320E.M1 FAG NJ319E.TVP2.C3  NJ312E.M1.C4.F1
NJ320E.TVP2 FAG NJ320E.M1.C3 FAG NJ313E.M1.C4.F1
NJ321E.M1 FAG NJ320E.TVP2.C3  NJ314E.M1.C4 FAG
NJ322E.M1A.C3 FAG NJ321E.M1.C3 FAG NJ314E.TVP2.C3
NJ324E.TVP2 FAG NJ322E.M1 FAG NJ315E.M1 FAG
NJ326E.M1 FAG NJ322E.TVP2 FAG NJ315E.TVP2 FAG
NJ326E.TVP2.C3 FAG NJ324E.M1 FAG NJ316E.M1 FAG
NJ328E.M1.C3 FAG NJ324E.TVP2.C3 FAG NJ316E.TVP2 FAG
NJ330E.M1 FAG NJ326E.M1.C3 FAG NJ317E.M1 FAG
NJ332E.M1.C3 FAG NJ328E.M1.C4 FAG NJ317E.TVP2 FAG
NJ336E.M1.C3 FAG NJ330E.M1.C3 FAG NJ318E.TVP2 FAG
NJ340E.M1.C3 FAG NJ406M1.C3 FAG NJ319E.M1 FAG
NJ406M1 FAG NJ407M1 FAG NJ320E.M1.C4.F1 
NJ407.C3 FAG NJ408 FAG NJ321E.M1.C4 FAG
NJ408M1A.C3 FAG NJ411M1.C3 FAG NJ322E.M1.C3 FAG
NJ409M1 FAG NJ413M1.C3 FAG NJ322E.TVP2.C3 
NJ410M1.C3 FAG NJ414M1 FAG NJ324E.M1.C3 FAG
NJ411M1 FAG NJ414M1A.P64 FAG NJ326E.M1.C4.F1 
NJ412.C3 FAG NJ416M1 FAG NJ328E.TVP2 FAG
NJ413M1 FAG NJ417M1 FAG NJ334E.M1 FAG
NJ414.C3 FAG NJ418M1.P64 FAG NJ338E.M1.C3 FAG
NJ414M1A.C3 FAG NJ422M1 FAG NJ348E.M1.C3 FAG
NJ418M1.C3 FAG NU1005 FAG NJ407M1.C3 FAG
NJ422 FAG NU1006M1 FAG NJ408.C3 FAG
NU10/750M1 FAG NU1007M1.C3 FAG NJ409 FAG
NU1007M1 FAG NU1010M1 FAG NJ410 FAG
NU1008M1.C3 FAG NU1011M1.C3 FAG NJ411 FAG
NU1011M1 FAG NU1014M1.C3 FAG NJ413 FAG
NU1012M1.C3 FAG NU1017M1 FAG NJ414M1.C3 FAG
NU1014M1 FAG NU1018M1.C3 FAG NJ416M1.C3 FAG
NU1015M1.C3 FAG NU1019M1.C4.F1 FAG NJ417M1.C3 FAG
NU1018M1 FAG NU1022M1 FAG NJ419M1 FAG
NU1019M1.C3 FAG NU1024M1 FAG NJ424M1 FAG
NU1020M1.C3 FAG NU1026M1.C3 FAG NU10/600M1A FAG
NU1026M1 FAG NU1028M1.C3 FAG NU1006M1.C2 FAG
NU1028M1 FAG NU1030M1.C4 FAG NU1009M1 FAG
NU1030M1.C3 FAG NU1032M1.C3 FAG NU1010M1.C3 FAG
NU1032M1 FAG NU1034M1.C3 FAG NU1013M1 FAG
NU1034M1 FAG NU1036M1 FAG NU1016M1 FAG
NU1026M1 FAG NU1038M1 FAG NU1017M1.C3 FAG
NU1028M1 FAG NU1040M1 FAG NU1021M1 FAG
NU1030M1.C3 FAG NU1044M1A.C3 FAG NU1022M1.C3 FAG
NU1032M1 FAG NU1052M1.C3 FAG NU1024M1.C3 FAG
NU1034M1 FAG NU1060M1 FAG NU1026MPA.C3.F59 
NU1044M1.C3 FAG NU1068M1 FAG NU1030 NSK
NU1052M1 FAG NU1076M1 FAG NU1030M1A.C3
NU1056M1.C3 FAG NU1084M1 FAG NU1032M1A.C3
NU1064M1.C3 FAG NU1096M1 FAG NU1034M1A FAG
NU1072M1.C3 FAG NU1292M1A FAG NU1036M1.C3 FAG
NU1080M1.C3 FAG NU202E.M1A.C3 FAG NU1038M1.C3 FAG
NU1092M1.C3 FAG NU2032E.M1A.C3 FAG NU1040M1.C3 FAG
NU12/500M1A FAG NU205E.TVP2 FAG NU1048M1 FAG
NU2026E.M1A.C3 FAG NU206E.M1 FAG NU1052M1.C4 FAG
NU2030E.M1.C3 FAG NU206EK.TVP2.C3  NU1060M1.C3 FAG
NU203E.TVP2.C3 FAG NU207E.M1 FAG NU1068M1.C3 FAG
NU204E.TVP2.C3 FAG NU207E.M1A.S1 FAG NU1076M1.C3 FAG
NU205E.M1.C3 FAG NU208E.M1.C3 FAG NU1084M1.C3 FAG
NU206E.TVP2.C3 FAG NU208EK.TVP2.C3 NU1096M1.C3 FAG
NU2072E.M1A.C3 FAG NU209E.M1 FAG NU1996M1.C3 FAG
NU207E.M1A.P53 FAG NU209EK.TVP2.C3  NU202E.TVP2 FAG
NU207EK.TVP2.C3  NU210E.M1 FAG NU2034E.M1.C3
NU208E.M1 FAG NU210EK.TVP2.C3  NU2044E.M1.C3
NU208E.TVP2.C3 NU211E.M1.C3 FAG NU205E.TVP2.C3
NU209E.TVP2.C3 NU211EK.M1.C3 FAG NU206E.M1.C3 FAG
NU210E.TVP2.C3 NU212E.M1 FAG NU207E.M1.C3 FAG
NU211E.M1 FAG NU212E.TVP2.C3  NU207E.TVP2 FAG
NU211E.TVP2.C3  NU213E.M1.C3 FAG NU208E.M1A.C3
NU212E.TVP2 FAG NU213E.TVP2.C3 NU209E.M1.C3 FAG
NU213E.M1 FAG NU214E.M1.C3 FAG NU210E.M1.C3 FAG
NU213E.TVP2 FAG NU215E.M1.C4.F1  NU211E.M1A.C3.F59
NU214E.M1 FAG NU216E.TVP2 FAG NU211EK.TVP2.C3 
NU214E.TVP2.C3 FAG NU217E.JP1.C3 FAG NU212E.M1.C3
NU215E.M1.C3 FAG NU217E.TVP2 FAG NU213E.M1.C4 
NU216E.M1.C3 FAG NU218E.M1 FAG NU214E.M1.C4
NU217E.M1.C4.F1 FAG NU218E.TVP2.C3 NU215E.TVP2 FAG
NU218E.TVP2 FAG NU219E.M1.C3 FAG NU216E.JP1.C3
NU219E.M1 FAG NU219E.M1.P64.F1 NU216E.TVP2.C3
NU219E.M1.P63.F1 NU2204E.TVP2.C3 NU217E.M1 FAG
NU2204E.TVP2 FAG NU2205E.M1A.C3 FAG NU217E.TVP2.C3 
NU2205E.M1A FAG NU2206E.TVP2 FAG NU218E.M1.C3 FAG
NU2206E.M1A.C3  NU2207E.M1 FAG NU219E.M1.C4.F1
NU2207E.TVP2 FAG NU2207E.TVP2.C3 FAG NU219E.TVP2 FAG
NU2208E.M1 FAG NU2208E.M1.C3 FAG NU2203E.TVP2 FAG
NU2208E.TVP2.C4  NU2208EM NSK NU2205E.M1 FAG
NU2209E.TVP2 FAG NU2209E.TVP2.C3 NU2205E.TVP2 FAG
NU220E.M1 FAG NU220E.M1.C3 FAG NU2206E.M1 FAG
NU220E.TVP2.C3 FAG NU2210E.M1A.C3 FAG NU2206E.TVP2.C3
NU2210E.M1.C3 FAG NU2211E.TVP2.C3 NU2207E.M1.C3 FAG
NU2210EM NSK NU2212E.M1.C3 FAG NU2208E.TVP2 FAG
NU2211E.TVP2 FAG NU2212E.TVP2.C3 NU220E.M1.C4.F1 
NU2212E.M1 FAG NU2213E.M1.C3 FAG NU2210E.TVP2 FAG
NU2212E.TVP2 FAG NU2214E.TVP2.C3 NU2211E.M1 FAG
NU2213E.M1 FAG NU2215E.M1.C3 FAG NU2212E.M1.C4
NU2214E.TVP2 FAG NU2216E.M1A FAG NU2213E.TVP2 FAG
NU2215E.M1 FAG NU2216E.TVP2.C3 NU2214E.M1 FAG
NU2215E.TVP2.P52 FAG NU2217E.M1 FAG NU2214EM NSK
NU2216E.M1.C3 FAG NU2217E.TVP2.P52.N12B  NU2215E.TVP2 FAG
NU2216E.TVP2 FAG NU2218E.M1.C3 FAG NU2216E.M1A.C3 
NU2217E.TVP2.C3 FAG NU2219E.TVP2.C3 NU2216E.TVP2.P52
NU2218E.M1 FAG NU221E.M1.C3 FAG NU2217E.M1.C3
NU2219E.TVP2 FAG NU221E.TVP2.C3 FAG NU2218E.TVP2 FAG
NU221E.M1 FAG NU2220E.M1.C3 FAG NU2219E.M1 FAG
NU221E.TVP2 FAG NU2220EM NSK NU221E.M1.C3.F1
NU2220E.M1 FAG NU2222E.TVP2 FAG NU2220E.M1A.C3
NU2220E.TVP2.C3 FAG NU2224E.M1 FAG NU2222E.TVP2.C3
NU2222E.M1.C3 FAG NU2224E.TVP2.C3 FAG NU2224E.M1.C3 FAG
NU2224E.TVP2 FAG NU2226E.M1.C3 FAG NU2226E.M1A.C3
NU2226E.M1 FAG NU2228E.M1A.C3 FAG NU222E.M1.C4 FAG
NU2226E.TVP2.C3 FAG NU222E.M1.C3 FAG NU2230E.M1.C4 FAG
NU2228E.M1.C3 FAG NU222E.TVP2.C3 FAG NU2232E.M1.C3 FAG
NU222E.M1 FAG NU2230E.M1.C3 FAG NU2236E.M1 FAG
NU222E.TVP2 FAG NU2232E.M1 FAG NU2238E.M1.C3 FAG
NU2230E.M1 FAG NU2234E.M1.C3 FAG NU2244EX.M1 FAG
NU2234E.M1 FAG NU2238E.M1 FAG NU2248EX.M1 FAG
NU2240E.M1.C3 FAG NU2240E.M1A.C3 FAG NU224E.M1.C4 FAG
NU2244EX.M1A FAG NU2244EX.M1A.C3 FAG NU224E.TVP2.C3.J20A
NU224E.M1 FAG NU224E.M1.C3 FAG NU2252E.M1.C3 FAG
NU224E.TVP2 FAG NU224E.TVP2.C3 FAG NU2260EX.M1.C3
NU2256E.M1A.C3 FAG NU2252E.M1 FAG NU226E.M1 FAG
NU2264EX.M1.C3 FAG NU2260EX.M1 FAG NU226E.TVP2.C3
NU226E.M1A.C3 FAG NU2268E.M1A FAG NU2276E.M1A FAG
NU228E.M1.C3 FAG NU226E.TVP2 FAG NU2304E.TVP2.C3
NU2292E.M1A FAG NU2272E.M1.C3 FAG NU2305E.M1A.C4
NU2305E.M1.C3 FAG NU228E.M1.C4 FAG NU2306E.M1 FAG
NU2305E.TVP2.C3 FAG NU2304E.TVP2 FAG NU2306E.TVP2.C3
NU2306E.M1A.C3 FAG NU2305E.M1A.C3 FAG NU2307E.M1A.C3
NU2307E.M1 FAG NU2306E.TVP2 FAG NU2308E.M1 FAG
NU2307E.TVP2.C3 FAG NU2307E.M1.C3 FAG NU2308E.TVP2.C3
NU2308E.M1A.C3 FAG NU2308E.TVP2 FAG NU2309E.M1A.C3 FAG
NU2309E.M1 FAG NU2309E.M1A FAG NU2310E.M1A.C3 FAG
NU2309E.TVP2.C3 FAG NU230E.M1.C4 FAG NU2311E.TVP2 FAG
NU230E.M1.C3 FAG NU2310E.M1.C3 FAG NU2312E.M1 FAG
NU2310E.M1 FAG NU2311E.M1A.C3 FAG NU2312E.TVP2.C3 FAG
NU2310E.TVP2.C3 FAG NU2312E.TVP2 FAG NU2313E.M1.C3 FAG
NU2311E.M1.C3 FAG NU2313E.M1 FAG NU2313EK.TVP2 FAG
NU2312E.M1A.C3 FAG NU2313E.TVP2.C3 FAG NU2314E.M1 FAG
NU2312W NSK NU2314E.TVP2 FAG NU2314E.TVP2.C3 FAG
NU2313E.TVP2 FAG NU2315E.M1 FAG NU2315E.M1.C3 FAG
NU2314E.M1.C4 FAG NU2315E.TVP2.C3 FAG NU2315E.TVP2.C4 FAG
NU2315E.TVP2 FAG NU2316E.TVP2 FAG NU2316E.M1 FAG
NU2316E.M1A.C3 FAG NU2317E.M1 FAG NU2316E.TVP2.C3 FAG
NU2317E.TVP2 FAG NU2317E.TVP2.C3 FAG NU2317E.M1.C3 FAG
NU2318E.M1 FAG NU2318E.M1.C3 FAG NU2318E.M1A.C3 FAG