Gioăng Tấm- Cây PTFE - TEFLON | Chịu Nhiệt | Chịu Hóa Chất