Gioăng VALQUA | Gioăng Không Amiang | Chịu Nhiệt | Chịu Hóa Chất

Gioăng Tấm. VKS 6602

Gioăng Tấm. 6500

Gioăng PTFE. 7020

Gioăng Tấm. VKS 6600

Gioăng PTFE. 7026

Gioăng Tấm. 6501

Gioăng Tấm. 6500AC

Ring Joint. 3640-3641

VALQUATEX. N214 - N314

Gioăng FF. 6602

Gioăng FF. 6500

Gioăng RF. 6500