Gioăng Tấm TOMBO- 1000

Liên hệ

Gioăng Chịu Nhiệt Không Amiang TOMBO T#1000 - Gioăng Tấm TOMBO

NICHIAS COMPRESSED ASBESTOS JOINTING SHEET
Fluids: Steam, Oil, Water, Salt solution, Alkali, Organic solvent, Cryoganic 
P-T ratings: 40kgf/cm2 @  260 deg C
Dimension: 
Model. Tombo No.1000: 1270 x 1270 x 0.5mm: 1,41 Kg
Model. Tombo No.1000: 1270 x 1270 x 1.0mm: 2,82 Kg
Model. Tombo No.1000: 1270 x 1270 x 1.5mm: 4,32 Kg
Model. Tombo No.1000: 1270 x 1270 x 2mm: 5,65 Kg
Model. Tombo No.1000: 1270 x 1270 x 3mm: 8,47 Kg