Spiral Wound Gasket. JIS10K-JIS16K-JIS20K / B2210 , B2200

26/03/2018

Bảng Tiêu Chuẩn Kích Thước Gioăng Kim Loại Xoắn Size Spiral Wound Gasket. JIS10K-JIS16K-JIS20K / B2210 , B2200. Gioăng Kim Loại 1 Vành | Gioăng Kim Loại 2 Vành | Gioăng Kim Loại 3 Vành | Gioăng Kim Loại Xoắn | Gioăng Kim Loại Chì | Gioăng Kim Loại Chịu Nhiệt

Chi tiết

Spiral Wound Gasket. DIN PN64-PN100-PN160

26/03/2018

Bảng Tiêu Chuẩn Kích Thước Gioăng Kim Loại Xoắn Size Spiral Wound Gasket. DIN PN64-PN100-PN160

Chi tiết

Spiral Wound Gasket. ASME/ANSI B16.20-Class 1500-2500

26/03/2018

Bảng Tiêu Chuẩn Kích Thước Gioăng Kim Loại Xoắn Size Spiral Wound Gasket. ASME/ANSI B16.20-Class 1500-2500

Chi tiết

Spiral Wound Gasket. JIS20K-JIS30K Series B

26/03/2018

Bảng Tiêu Chuẩn Kích Thước Gioăng Kim Loại Xoắn Size Spiral Wound Gasket. JIS20-JIS30K Series B

Chi tiết

Spiral Wound Gasket. ASME/ANSI B16.20 Class 150-900

26/03/2018

Bảng Tiêu Chuẩn Kích Thước Gioăng Kim Loại Xoắn Size Spiral Wound Gasket. ASME/ANSI B16.20 Class 150-900

Chi tiết

Spiral Wound Gasket. ASME B16.47 Class 150-900-Series A

26/03/2018

Bảng Tiêu Chuẩn Kích Thước Gioăng Kim Loại Xoắn Size Spiral Wound Gasket. ASME B16.47 Class 150-900-Series A

Chi tiết

Spiral Wound Gasket. ASME B16.47 Class 150-900-Series B

26/03/2018

Bảng Tiêu Chuẩn Kích Thước Gioăng Kim Loại Xoắn Size Spiral Wound Gasket. ASME B16.47 Class 150-900-Series B

Chi tiết

Spiral Wound Gasket. JIS30K-JIS40K-JIS63K / B2210 , B2200

26/03/2018

Bảng Tiêu Chuẩn Kích Thước Gioăng Kim Loại Xoắn Size Spiral Wound Gasket. JIS30K-JIS40K-JIS63K / B2210 , B2200

Chi tiết